Проекти

РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА

Проектът “Развитие на мрежа младежки театри срещу омраза” се изпълнява с финансовата подкрепа от 77 526 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Rainbow hub

Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 147 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия чрез поддържане на 8 групи за взаимопомощ в общностния център Рейнбоу хъб, обучения в застъпничество за участниците в групите и оказване на подкрепа за реализиране на застъпнически инициативи на всяка от групите.

„OpenDoors: насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора

От септември 2019 до януари 2021, Фондация Ресурсен център Билитис, съществява международен проект за научни изследвания, обучение и повишаване на осведомеността, озаглавен „OpenDoors: насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора.

На ръба на приемането: Преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България (BrinkItOn)

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България.

Насърчаване на училищна среда, приветстваща различията

превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие

Rainbow Shield (Подобряване на правната защита на ЛГБТИ хората в България)

Основната цел на проекта Rainbow Shield, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България посредством повишаване квалификацията на юристи да водят дела на ЛГБТИ хора, както и подобряване на техните практики и методологии в тази сфера. 

Повишаване капацитета на специалисти за оказване на подкрепа на жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза в България (Rainbow Over Hate)

Основната цел на проекта Rainbow Over Hate, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз,  е да повиши капацитета на професионалистите, работещи с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.

Надигни глас (Speak Out)

Общата цел на проекта Speak Out, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз е да подобри онлайн средата за ЛГБТИ хората в 9 страни-членки на ЕС: България, Белгия, Португалия, Естония, Испания, Великобритания, Унгария, Литва и Латвия.

Diverse Identities in Sport (2018 – 2019 г)

Динамичен международен проект, адресиращ неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора.

Narrowing the Margins (2018 – 2019 г.)

Narrowing the margins е предизвикателен и новаторски международен проект, който се фокусира върху включването на онези, които са засегнати от най-силно изключване в сферата на спорта.

LoveMoves: Правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС (2018 – 2019 г.)

Основната цел на проекта е да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС.

Национално проучване на климата в средните училища България по отношение на ЛГБТИ младежи (2018 г.)

Информацията, събрана от това проучване, ще ни помогне обективно да представим ситуацията с ЛГБТИ учениците и какви са предизвикателствата пред тях в училище днес.

Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите за мерки със справяне с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност (2018)

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала.

Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора (Окт. 2017 – Окт. 2019)

С този проект „KliQ vzw” има за цел да подобри положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда.

Излез напред! „Овластяване и подкрепа на ЛГБТ жертви на престъпления от омраза“ (2017 – 2018 г.)

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но международни усилия за справяне с този феномен все още не са разработени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.

Проучване на положението на ЛГБТИ семействата в България (2016 – 2017 г.)

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата.

Health4LGBTI (2016 – 2017 г.)

Пилотен проект, целящ намаляването на неравенствата при достъп до здравни услуги, срещани от ЛГБТИ хората.

Към изграждане на ЛГБТИ-приобщаващи училищни политики в България (2015 г.)

През периода януари – октомври 2015 г., Билитис проведe качествено проучване, което целеше да отговори на въпроса, „до каква степен средните училища в София, осигуряват включваща среда за ЛГБТИ ученици и учители?“.

Bleeding Love: превенция на домашното насилие и насилието при излизане на среща над лесбийки и транс жени (2015 г.)

Европейски проект, обхванал 9 страни от ЕС с водеща организация Университета в Бреша, Италия.

Разработване на Пътна карта за равнопоставеност на ЛГБТИ в България (2014)

Проектът промотираше идеята за национален план за равенство на ЛГБТИ хората пред българските власти.

Смяна на пола на транс и интерсекс хора в България: Изследване на правната рамка и съдебната практика и стратегия за подобряването им (2012 г.)

Проектът създаде база за създаване на Национална правна стратегия за признаване на пола за транс и интерсекс хора, базирана на оценка на регулаторното въздействие (оценка на закони и разпоредби, които по някакъв начин са релевантни за правното признаване на пола) и задаване на конкретни цели за подобряване на процедурата за признаване на пола.

“Училища за всички” – It Takes All Kinds (2010 – 2012 г.)

Международна партньорска инициатива на 10 Европейски страни, имаща за цел да елиминира дискриминацията, хомофобията и трансфобията в училищата на Европейския съюз.