Ресурси

Научете повече за ЛГБТИ общността в България от първа ръка
PREVENT: Курсове за електронно обучение

Проектът „PREVENT: Промотиране на благосъстояние на работното място и оценка на рисковете за ЛГБТИ служители“ представя обучителни онлайн модули за разнообразието и включването на ЛГБТИ хора на работното място. Всеки модул включва теоретична информация, упражнения за дискусия и размисъл, както и практични съвети са подобряване на политики за многообразие и приобщаване на работното място.

Театрални етюди срещу омразата

Моделът “младежки театри срещу омразата” представлява многопластов подход, който съчетава елементи от различни похвати за работа в сферата на неформалното образование: театър-форум, импро-театър и дискусия. Настоящият Наръчник цели да предостави тази иновативна методология за работа с младежи на теми, засягащи предразсъдъците срещу хора от уязвими групи, с цел повишаване чувствителността на младите хора към проблемите в обществото. Наръчникът е предназначен да послужи на специалисти, които работят с млади хора - учители, обучители, социални работници, младежки работници и други експерти, като не е необходимо да имат предходен опит в работата с театрални методи.

Онлайн обучителни ресурси за правата на интерсекс хората

Настоящата публикация съдържа набор от информация, свързана с положението и нуждите на интерсекс хората, и има за цел да послужи на различни групи специалисти в тяхната работа, вкл. здравни специалисти, специалисти в сферата на социалните грижи, вземащи решения и създатели на политики, както и родители на интерсекс деца.

Наръчник за изграждане на капацитет на училищни професионалисти

Настоящата Рамка за изграждане на капацитет е разработена в контекста на проекта „CHOICE: насърчаване на училищна среда, приветстваща различията, основани на сексуална ориентация и полова идентичност“. Рамката за изграждане на капацитет обхваща провеждането на семинари лице в лице с училищни професионалисти и осигуряване на онлайн модули, които да бъдат достъпни за всички заинтересовани учители, училищни съветници, училищни психолози и други образователни професионалисти.

Безопасни училища за ЛГБТИ учениците

Тези Насоки за политики са разработени в контекста на проекта „CHOICE: насърчаване на училищна среда, приветстваща различията, основани на сексуална ориентация и полова идентичност“. Разработени са въз основа на проучвания, проведени в Гърция, България, Литва и Румъния, които извършват преглед на съществуващите политики и практики за повишаване на многообразието и предотвратяване/справяне с тормоза в училище и събират качествени данни от основните заинтересовани страни в училищната среда: ученици, учители и родители. Настоящите Насоки ще помогнат на училищата в участващите страни да станат безопасни и приобщаващи места, където всички ученици, независимо от сексуалност или пол, са равни и уважавани членове на своята училищна общност.

Safe to Be: Наръчник за възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза

Наръчникът Safe To Be разглежда възможностите за прилагане на възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Той съдържа пет статии, които разглеждат възстановителното правосъдие и неговото развитие в исторически и теоретичен контекст, както и представят добри практики за прилагането му в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Наръчникът съдържа също преглед на развитието на възстановителното правосъдие в България и представя правната рамка и добрите практики в сферата.

Safe to Be: Наръчник за обучение на правоприлагащите органи за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза

Много работа е свършена от неправителствените организации от целия ЕС по темата за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ общността. Много пострадали ЛГБТИ хора не подават сигнал за престъплението срещу тях и го правят, защото не вярват, че правоприлагащите органи ще предприемат действия по жалбата им, защото се страхуват от реакцията на полицията или защото да преживеят отново престъплението пред непознат, който може да не реагира добре, причинява допълнителна психологическа травма. Наръчникът предоставя на обучителите на правоприлагащите органи интерактивен семинар стъпка по стъпка, който има за цел да повиши осведомеността относно психологическото въздействие на докладването за престъпление от омраза.

Разпознай и докладвай. Кратък наръчник за действие при анти-ЛГБТИ+ престъпления от омраза

Настоящият доклад е практически наръчник за действие при анти-ЛГБТ престъпления от омраза. Той е част от проектът “Излез напред: овластяване и подкрепа на жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза”, допринася за повишаването на броя на специализирани центрове за докладване чрез изграждане на капацитета на гражданското общество и официалните партньори на местно и национално ниво. Изработен е от Фондация Билитис, Фондация Глас по програма Права, равенство и гражданство (2014-2020) на Европейския съюз.

Подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза. Практически наръчник.

Настоящият доклад е практически наръчник за подкрепа на жертвите на анти-ЛГБТ престъпленията от омраза. За да се бори с недостатъчното докладване и да подобри системата за подкрепа на жертвите, проектът “Излез напред: овластяване и подкрепа на жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза”, допринася за повишаването на броя на специализирани центрове за докладване чрез изграждане на капацитета на гражданското общество и официалните партньори на местно и национално ниво. Наръчникът се основава на стандартите, изложени в Директивата за правата на жертвите 2012/29/EU2.

Любовта не е насилие. Информационна брошура за домашно насилие при излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени

Проектът Bleeding Love: Повишаване на осведомеността за домашно насилие и насилие при излизане на срещи срещу лесбийки и транс жени в ЕС цели да противодейства срещу домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу ЛБТ жени. Той изследва причините за насилието; характеристиките на насилника; начинът, по който насилието възниква. В брошурата ще намерите информация за съществуващите правни средства, с които да отстоявате правата си и да защитавате себе си от домашно насилие и насилие при излизане на срещи, а също и преглед на българската и европейска законова рамка.

Bring-In доклад за национален ситуационен анализ

Настоящият доклад за национален ситуационен анализ по проекта Bring-In проследява в дълбочина ситуацията на интерсекс хората в България, степента на достъп до здравни услуги и информираността на здравните специалисти по темата с цел изграждане на ясна представа за нуждите на интерсекс хората и за нуждите от обучение на здравните и социалните работници в България.

Open Doors доклад: Обучаване на здравните специалисти и как да подобрят достъпа до здравеопазване на ЛГБТИ хората в България

Националният доклад по проекта Open Doors, създаден на база проучване сред ЛГБТИ хора, както и специалисти, работещи в сферата на здравеопазването, проследява информираността на здравните и социалните работници относно здравните нужди на ЛГБТИ хората в България с цел изграждане на капацитет за подобряване на достъпа до здравеопазване за ЛГБТИ хората.

Последици за ЛГБТИ общността от COVID-19

Настоящият доклад представя анализ на данните от анкета, реализирана онлайн от фондациите GLAS и Билитис в периода септември-октомври 2020 година. Целта на анкетата бе събиране на данни от ЛГБТИ хората в България относно ефектите от COVID-19 върху живота им. Докладът обобщава отговорите на 176 човека на различна възраст, представители от различни подгрупи на ЛГБТИ общността в България.

Проучване сред ЛГБТИ хората в България, 2020 г.

С цел да осигури актуална информация за опита, преживяванията и оценките на ЛГБТИ хората в България, в периода февруари-март 2020 г. беше реализирано онлайн проучване сред 420 респонденти от общността. Голяма част от индикаторите в проучването повтарят използваните в националното представително проучване (което можете да видите ТУК), с цел да бъдат съпоставени позициите на хората от общността с тези на обществото като цяло. Други индикатори повтарят използваните в предходни международни изследвания, за да се получи реална представа за евентуалните промени по отношение на основни права на ЛГБТИ хората в страната.

Обществените нагласи спрямо ЛГБТИ хората в България

Националното представително проучване се осъществи по проект BrinkItOn (На ръба на приемането: борба с дискриминацията чрез стратегическо планиране и овластяване на ЛГБТИ общността в България). Основната му цел бе да осигури ценна и надеждна информация за обществените нагласи, която да служи на ЛГБТИ общността за планиране на комуникационни кампании и аргументиране при отстояване на основни права на ЛГБТИ хората в България.

Проучване на нуждите на ученици, родители и училищни специалисти, свързани с подобряване на мерките за превенция и борба с насилието в българските училища

Настоящият национален доклад представя данните от проучване на нуждите на ученици, родители и училищни специалисти, свързани с подобряване на мерките за превенция и борба с насилието в българските училища. Проучването бе реализирано в три етапа в периода ноември-декември 2019 година – документно проучване и преглед на съществуващите изследвания и събиране на вторични данни, онлайн проучване сред 106 възрастни (учители, директори на училища и родители) и 48 младежи (ученици на възраст от 14 до 19 години) и 6 фокус групи с ученици, учители/ училищен персонал и родители в София и Пловдив.

Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища

Настоящото проучване цели да представи преживяванията на ЛГБТИ учениците в училище като основна целева група, с която работят координаторите на проучването – фондация „Сингъл Степ“ и Фондация “Билитис“. Това е първото подобно национално количествено проучване (на принципа на отзовалите се), проведено в България за учебната 2017/2018, обхващащо всички 28 области на страната. Основната му цел е да изследва опита на ЛГБТИ учениците в училище, какво е усещането им за безопасност там, какво е отношението към тях, както от страна на техните връстници, така и на училищния персонал.

Свободно движение на гражданите на ЕС: Права и предизвикателства пред еднополовите семейства в България

Настоящият анализ представя резултатите от изследване на приложението на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, касаещо ЛГБТИ двойки на територията на Република България. Анализът включва преглед на гарантираните на гражданите на ЕС права и анализ на мерките и дефицитите по прилагане на Директивата в България, преглед на административната и съдебна практика по темата у нас и данни от национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави – членки на ЕС, пребиваващи временно или живеещи в България.

Застъпничество за човешките права на интерсекс хората: как можете да помогнете?

Настоящият доклад е изготвен от Фондация Билитис, ILGA Europe и OII-Europe. Той е за всички, които искат да разберат как могат да работят за промяната и приемствеността на интерсекс хората в България и Европа. В него ще бъдат обяснени основните предизвикателства, с които интерсекс хората се срещат в различни сфери от живота си; ще бъдат заявени исканията на интерсекс хората; ще бъде дадена информация относно текущите политически развития; и също така ще има съвети относно това как може да станете надежден съюзник на интерсекс хората.

Семейства на дъгата в България

Настоящият доклад има за цел да представи изчерпателна картина на положението на ЛГБТИ семействата в България на базата на качествено изследване в общността (интервюта с такива семейства), проведено от екипа на Фондация “Билитис“ през 2016 г. Към настоящия момент в България не са правени по-мащабни други изследвания за положението на ЛГБТИ семействата и съществува огромна празнина в научната литература по тази тема. Резултатите от това изследване ще бъдат полезни като основа за бъдещи застъпнически кампании за правата на ЛГБТИ семействата в България.

Доклад от изследване по проект за повишаване на чувствителността срещу домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу ЛБТ жени

Домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу ЛБТ жените са все още слабо дискутирани теми в самите ЛГБТИ общности, а институциите, отговорни за разследване на сигнали или предоставяне на подкрепа на жертви на такова насилие имат много ограничен опит в работата с ЛБТ жени. Проведеното качествено изследване в рамките на проекта Bleeding Love е първото по рода си в България. То обхваща 40 интервюта с лесбийки, бисексуални, пансексуални и транс жени, преживели различни видове насилие.

Училища за всички? Положението на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс ученици и учители в българските училища

В периода януари–октомври 2015 г. Фондация “Билитис” проведе качествено изследване, подкрепено от ILGA-Europe, което отговаря на въпроса доколко средните училища в София, България, предоставят включваща среда за хомосексуалните, бисексуалните, трансджендър и интерсекс ученици и учители. Изследването включваше проучване на вътрешните политики за защита от дискриминация и насилие/тормоз; интервюта с ученици и учители, които се самоопределят като хомосексуални, бисексуални или трансджендър и анкета сред училищни директори. Настоящето издание обобщава тези резултати.

Куиър изкуство в България: Алманах на V-ти ЛГБТ арт фестивал, София 2009 (двуезично издание на български и английски език)

Този сборник е почти пълна документация на петия ЛГБТ фестивал в София през 2009 година. Изданието е двуезично и е издадено от Фондация „Билитис” и подкрепено от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Фондация „Мама Кеш”, Холандия. Сборникът изглежда съзнателно недефиниран като „културен”, доколкото принадлежи на културата на фестивалите и тяхната логика да предпоставят чрез времепространственото си повторение някаква традиция и establishment, който не винаги съществува забележимо.

New social movements and sexuality 2006

New social movements and sexuality e доклад с есета, написани от учени от цяла Европа и Северна Америка за шестата среща на мрежата за социализъм и сексуалност през октомври 2004 г. Конференцията е организирана от Катедрата по философия на Софийския университет. Тя беше първата среща на мрежата в Източна Европа. Географското разширение събра учени и теми от бивши комунистически страни, както и от Западна Европа и Северна Америка по темата „Нови социални движения и сексуалност“.

Имаш нужда от съдействие?