Младежки театри срещу омразата

Развитие на мрежа от организации, работещи с младежи

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
30 месеца (ноември 2019 – април 2022)
Партньори:
Сдружение „Дебют“, гр. Кюстендил; Асоциация за стратегическо управление Делфи, гр. Бургас; НЧ „Христо Смирненски 1949“, гр. Габрово;
Уеб сайт на проекта:

За проекта

Проектът “Развитие на мрежа младежки театри срещу омраза” се изпълнява с финансовата подкрепа от 77 526 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Проектът е насочен към изграждане на капацитета на над 20 граждански организации от 4 региона на страната за прилагане иновативни модели за овластяване на младежи, изграждане на демократични ценности у тях и преодоляване на омразата към маргинални групи.

Основни дейности

 

  • Заснемане на видео-уроци за прилагане на модела „младежки театър срещу омразата“, които нагледно показват разиграването на казуси, допринасящи за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях.
  • Обучение на обучители, в което водещата организация сдружение “Дебют” ще представи своя метод на работа, онагледен чрез заснетите видео-уроци, но също така ще се реализира обмен на опит между партньорите.
  • Обогатяване на методологията „младежки театри срещу омразата“ и разработване на Наръчник за обучители, представящ казуси, които ще станат основа за разиграване на театрални етюди. Те ще включват ЛГБТИ хора, мигранти и бежанци, младежи-роми и младежи със зависимости.
  • Разпространение на модела “младежки театър срещу омразата” и разширяване на мрежата сред по-широк кръг от НПО, които работят с младежи, чрез 9 на брой интерактивни семинари за представители на заинтересовани организации.