fbpx
Новини

Старт на информационна кампания „Насилието НЕ Е спорт“ към проект „Честна игра“

В рамките на проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, стартира информационна кампания, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, насочена към младежи, родители, представители на спортните среди и масовата публика. Сред основните цели на кампанията са запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с проблемите, свързани с насилието, основано на пола в спорта; изграждането на нулева толерантност към него, и окуражаване предприемането на мерки за създаване на една по-добра, освободена от насилие среда, в която спортистите на България да могат да тренират свободно и спокойно.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Бокая“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство, а официален партньор е Фондация “Ресурсен Център Билитис“. Основната цел на проекта е да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.

Основното послание на създадените в рамките на информационната кампания видеа и материали има за цел да обясни, че макар насилието в спортните среди в България да съществува не от скоро, а стереотипите да са станали част от ежедневието ни, за широката аудитория все още са до болка непознати травмите, които нанася всяка форма на насилие, както и фактът, че те водят до отлив на подрастващите от спортната култура.

Стани част от решението:

  •  Разпространете: Споделете тази публикация, за да повишите осведомеността и да заявите, че насилието няма място в тениса. ↗️
  •  Говорете: Ако станете свидетели на каквато и да е форма на насилие, независимо дали физическо или вербално, на или извън корта, не се колебайте да говорите срещу него. Гласът ви е важен. 🗣️
  •  Подкрепете жертвите: Бъдете в помощ на тези, които са били засегнати от насилие в тениса. Нека знаят, че не са сами, предложете им своята подкрепа. 🤗
  •  Насърчавайте спортсменството: Насърчавайте честната игра, уважението и добрината в тениса, както в професионалните мачове, така и в обикновените игри. 🎾❤️
  •  Застъпничество за безопасни пространства: Насърчавайте тенис организациите да отдават приоритет на безопасността и благосъстоянието на младите спортисти, като прилагат строги политики срещу насилието, основано на пола. ❤️
  •  Образовайте се: Ако сте треньор, използвайте нашия наръчник за работа на спортни организации с цел подобряване на превенцията и борбата с насилието, основано на пола, който е достъпен тук: https://tinyurl.com/FairPlayBG


Всички материали от информационната кампания, както и допълнителна информация за проекта и неговите дейности и цели, ще бъдат достъпни на сайта на проекта: https://fairplay-project.eu/, сайтовете на двете организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/; както и в социалните мрежи Facebook; Instagram; Twitter и YouTube.