Децата на фокус в разнообразните семейства

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
16 месеца (01.09.2021 г. до 31.12.2022 г.)
Партньори:
„Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ)
Финансиран от:
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

За проекта

Проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на „Децата на фокус в разнообразните семейства“ е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства.

Фокусът на проектните дейности е върху най-добрите детски интереси в разнообразните семейства в съвременна България. Мисленето в рамките на наложени стереотипи препятства възможността за ефективно прилагане на адаптивни подходи, отчитащи като действително водещ интереса на детето. В Центъра ще бъде прилаган мултидисциплинарен подход в намирането на работещи решения, които отразяват напълно интересите на отделните членове на семейството, включително специфичните интереси на семейства от уязвими групи. Ще бъде организирано сътрудничество между специалисти в сферата на медиацията, правото, психологията и детското развитие , за да се осигури високо качество на подкрепата, насочена към двойки в конфликт.

Основни дейности

В рамките на Проекта се предвижда изследване на чуждестранни добри практики в описаните сфери, изготвяне на доклади и представянето им на специално провеждани за целта събития, разпространение на информационни материали. Ще бъдат проведени обучения на адвокати, медиатори, педагози и социални работници, с цел развитие на устойчив модел за разрешаване на родителски конфликти, а на родители/двойки ще бъдат предоставяни безплатни услуги по медиация и психологическа помощ.

Пилотната дейност по Проекта включва още изследване на материали, разпращане на анкетни карти към институции и НПО от различни държави и представянето на доклад, който систематизира работещи чуждестранни практики за социална интеграция и защита на най-добрия детски интерес в съвременните семейства на кръгла маса, предвидена за началото на 2022 г. На база на това ще бъдат разработени материали за функциониране на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти и същия ще заработи напълно безплатно в средата на 2022 г. в помощ на семействата, намиращи се в конфликт.