LoveMoves

Правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
18 месеца (от 1.12.2017 – до 31.05.2019)
Партньори:
Център за изследване на демокрацията; Фондация ГЛАС; Младежка ЛГБТ организация “Действие”

За проекта

Основната цел на проекта, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, бе да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС. Проектът предвиждаше постигането на тази цел посредством идентифициране и анализиране положението на еднополови двойки с признат статут в друга държава-членка на ЕС, които пътуват или пребивават в България, реализиране на поредица от дейности за информиране на ЛГБТ общността (в България и чужбина) за ограниченията, които еднополовите двойки търпят по отношение свободата на движение в ЕС и да мобилизира подкрепа за промяна. В допълнение, дейностите на проекта бяха насочени към повишаване осведомеността на властите и на широката общественост относно дискриминационния начин, по който биват третирани еднополовите двойки с признат статут в друга държава-членка на ЕС у нас и иницииране на обществен дебат относно свободата на движение за еднополови двойки.

Резултати

Всички планирани дейности бяха реализирани в срок и целта на проекта бе постигната. Положението на еднополовите двойки, признати в друга юрисдикция на ЕС, които пребивават или пътуват до България, бе анализирано и описано в доклада „Свободно движение на европейски граждани – права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България“. Анализът включва преглед на гарантираните на гражданите на ЕС права и анализ на мерките и дефицитите по прилагане на Директивата в България, преглед на административната и съдебна практика по темата у нас и данни от национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави – членки на ЕС, които пребивават временно или живеят в България.

Чрез поредица от общностни събития в рамките на София Прайд 2018 и специално организирани семинари, представители на ЛГБТ общността в България получиха допълнителни знания за правата на свободно движение на еднополовите двойки в рамките на ЕС, както и за проблемите, с които се сблъскват по време на пребиваването си или престоя си в България и действията, които някои двойки са предприели, за да защитят правата си. По време ха събитията бяха показани видеоклипове, реализирани в рамите на проекта, разказващи историите на три еднополови двойки, а участниците бяха поканени да предприемат действия в тяхна подкрепа. В резултат на тези общностни събития и на мащабната онлайн кампания, насочена към широката общественост, двете петиции, насочени към генериране на национална и международна подкрепа за правото на свободно движение на еднополовите двойки в ЕС, бяха подкрепени съответно от 5 000 и 18 000 подписа. Двете петиции са изпратени до съответните национални и европейски институции, но в рамките на проекта не бе получен отговор.

В допълнение към общностните събития, бяха проведени три дискусионни събития – Национална кръгла маса, Международна конференция и Заключително събитие. Общо над 130 експерти от различни области, сред които академици, юристи, правозащитници, дипломати, политици, депутати, международни активисти и представители на медиите, се запознаха с резултатите от проекта и получиха по-добро разбиране на ситуацията на еднополовите двойки.

Въздействие

Най-голямо положително влияние за успеха на проекта оказаха двете съдебни дела за признаване на еднополовите бракове – на Кристина и Мариама, и на Лили и Дари, които получиха широко медийно отразяване. Двете смели двойки послужиха като модел за подражание на ЛГБТИ общността и в същото време предоставиха на широката общественост човешкото лице на еднополовите семейства. Важно е да се отбележи, че ЛГБТИ хората се гордеят със събраните над 5000 подписа в подкрепа на петицията до българските власти, което донесе силно чувство за удовлетворение и засили вярата в силата на общността.

В европейски план, проектът допринесе за по-доброто практическо прилагане на правото на свободно движение, предвидено в Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки. В резултат на проучената административна и съдебна практика, свързана със свободното движение на еднополови семейства и заведените няколко дела във връзка с нарушения по прилагането на Директива 2004/38/ЕО на национално ниво, проектът допринесе за по-доброто прилагане на европейското законодателство в България.

Малко след края на проекта, флагманът на проекта – съдебното дело на Кристина и Мариама, получи окончателното си решение от Върховния административен съд през юли 2019 г. Съдът окончателно призна правото на семейството да пребивава на територията на България в изпълнение на Директива 2004/38/ЕО и делото Coman срещу Румъния. Това е огромен успех, тъй като по същество представлява първото съдебно решение, свързано с признаването на правото на свободно движение на еднополови двойки в България. Решението породи нова вълна от медиен интерес, която обхвана не само водещите български медии, но и международни информационни агенции и платформи като Associated Press и New York Times. По изчисления, над 1 500 000 души са се запознали с положителни изход от делото посредством медийната кампания.