prevent

Цели

Основната цел на проекта „PREVENT“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз е да промотира благосъстоянието на ЛГБТИ хората на работното място и да се бори с риска от дискриминация. Проектът цели също да промотира мениджмънт, който развива разнообразието на служители си както в обществения, така и в частния сектор.

 

Дейности

  • Събиране на данни от интервюта и фокус групи, които да проучват прилагането на Европейското законодателство относно правата и безопасността на работното място
  • Разработване на инструменти за оценка на рисковете за здравето и благосъстоянието на работното място, както и събиране и споделяне на съществуващи добри практики за превенция
  • Обучение за работодатели и служители, които работят с цел превенция на дискриминация на работното място, чрез онлайн обучение
  • Разпространение на резултатите и информиране на заинтересовани страни чрез национални семинари, конференция на европейско ниво, анимирани информационни видеа и кампания в социалните медии

Продължителност

24 месеца (от 1.10.2019 до 30.09.2021)

 

Партньори

Фондация „Ресурсен център Билитис“, България

Фондация GLAS, България

CAVARIA VZW, Белгия

IDEWE, Белгия

ASSOCIACAO ILGA PORTUGAL, Португалия