Основната цел на проекта Rainbow Over Hate, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз,  е да повиши капацитета на професионалистите, работещи с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Проектът предвижда извършването на оценка на приложението на Европейската директива за правата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/EС) и разработването на документ с препоръки за нейното транспониране с оглед на нуждите на ЛГБТИ хората в България. На национално ниво, проектът цели и повишаване информираността на хора от ЛГБТИ общността относно последствията от хомофобските и трансфобски престъпления от омраза, и генериране на подкрепа за промяна на законодателството по отношение на този вид престъпления.

 

Дейности:

 

  • Оценка на приложението на Директива 2012/29/ЕС в България, която ще включва проучване и изготвяне на доклад с изводи и препоръки за възможни подобрения и законови промени. Ще бъде публикуван и Наръчник за процеса на оценка на прилагането на Директивата.
  • Предвижда се провеждането както на национални, така и на регионални обучения за специалисти на тема работа с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.
  • Ще бъде проведена кампания сред ЛГБТИ общността и широката общественост, която да разпространи информация по темата анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза. Чрез информационни срещи с ЛГБТИ общността ще бъде насърчавано докладването на този вид нарушения, а в рамките на кръгла маса и международна конференция, специалисти в сферата ще дискутират проблемът с анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза и възможните начини за справяне с тях.
  • Поредица от срещи и събития ще бъдат насочени към изграждането на доверие и партньорство между органитена реда, прокурори и ЛГБТИ активисти, които да бъдат основа на бъдеща съвместна работа с цел справяне с анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза.

 

Продължителност:

24 месеца (юли 2019 – юни 2021)

 

Партньори:

Фондация “Ресурсен център Билитис”

Фондация „ГЛАС“

Младежка ЛГБТ организация “Действие”