Този проект, съфинансиран от Европейската комисия, засяга проблемите, с които ЛГБТИ и джендър неконформните ученици се сблъскват в училищата в четирите страни-участнички (Белгия, Италия, Португалия, България) и има за цел да обучава учители, и да ръководи училища за това как да се прилагат ЛГБТИ политики и политики, включващи пола. Учителите играят жизненоважна роля в работата за изграждане на безопасна училищна среда. Следователно, няколко европейски НПО организации са специализирани в курсове за обучение на учители, които помагат на училищата да работят за приобщаваща и безопасна училищна среда за ЛГБТИ. Много от тези курсове са кратки сесии. Въздействието им в училище остава ограничено, ако няма време за адекватно проследяване и обратна връзка. Този проект има за цел да даде по-структурирано и по-доказано базиран подход при насочване на училищата към по-приобщаваща учищищна атмосфера за ЛГБТИ.

Цели:

 • Повишаване на знанията на учителите за това как да включват темите за ЛГБТИ в часовете и как да реагират на ЛГБТИ тормоз в училище.
 • Осигуряване на по-систематичен и доказан подход, основан на това как училищата могат да постигнат на приобщаваща училищна среда за ЛГБТИ чрез изграждане на приобщаващ училищен цикъл със сканиране на приобщаването в училище.
 • Създаване на по-безопасни и по-приобщаващи ЛГБТИ училища, където ЛГБТИ учениците са по-отворени да докладват тормоз и насилие.

В дългосрочен план това ще доведе до по-добро психическо благосъстояние на всички ученици, поради факта, че има е повече информираност и има повече политики за това как да се работи за безопасна и приобщаваща училищна среда за всички. Резултатите от проекта ще повлияят на различните целеви групи на проекта: ЛГБТИ ученици, ЛГБТИ учители, учители, училища, създатели на политики, неправителствени организации  с фокус върху учители, партньори за обучение

 

Дейности:

 • Събиране на данни за добри практики в Европа относно обучения на LGBTI учители и приобщаващи училищни политики.
 • Разработване и тестване на програмата за приобщаващ училищен цикъл, която включва сканиране на приобщаването в училище. Това сканиране ще съдържа 2 въпросника: един за ученици и един за учители относно настоящите ЛГБТИ политики или политики за борба с тормоза, настоящите добри практики в училището и приобщаването като цяло.
 • Разработване на 6 курса за обучение на обучители (обучение на учители) и 2 сценария за ръководени срещи относно училищната политика. Шестте курса за обучение на обучители ще бъдат разработени въз основа на резултата от първата цел със специално внимание към трансджендър и интерсекс приобщаващите училищни политики.
 • Разработване на 2 курса за електронно обучение
 • Разработване на наръчник за приобщаващ училищен цикъл. В него ще е налична цялата информация за това как този цикъл да може да се прилага в училище или в НПО, което прави обучения за учители. Този наръчник ще включва сканирането на приобщаване в училище, сценарий, описващ приобщаващият училищен цикъл стъпка по стъпка и информация относно различните курсове за обучение на учители.
 • Тестване на програмата за приобщаващ училищен цикъл с разработените курсове за обучение на учители в 8 училища, разделени от 4 различни европейски страни с различни регионални реалности (по 2 училища на държава)
 • Разработване на кампания с постери, насочена към училищата с цел да ги стимулира да работят за приобщаваща училищна среда за ЛГБТИ.
 • Организиране на международна конференция по темата за ЛГБТИ приобщаващите училища с цел разпространение на наръчника, приобщаващия училищен цикъл и сканирането на приобщаването в училище сред политици, учители, ЛГБТИ активистите в училищата, политици в ЕС и др.

 

Продължителност: 24 месеца (Ноември 2020 – Ноември 2022)

Партньори:

Cavaria VZW (Белгия)

ILGA Portugal (Португалия)

Centro risorse LGBTI (Италия)

Bilitis Foundation (България)

Universitα degli Studi di Brescia (Италия)