Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Love Moves

Основната цел на проекта, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, бе да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС. Проектът предвиждаше постигането на тази цел посредством идентифициране и анализиране положението на еднополови двойки с признат статут в друга държава-членка на ЕС, които пътуват или пребивават в България, реализиране на поредица от дейности за информиране на ЛГБТ общността (в България и чужбина) за ограниченията, които еднополовите двойки търпят по отношение свободата на движение в ЕС и да мобилизира подкрепа за промяна. В допълнение, дейностите на проекта бяха насочени към повишаване осведомеността на властите и на широката общественост относно дискриминационния начин, по който биват третирани еднополовите двойки с признат статут в друга държава-членка на ЕС у нас и иницииране на обществен дебат относно свободата на движение за еднополови двойки.

Всички планирани дейности бяха реализирани в срок и целта на проекта бе постигната. Положението на еднополовите двойки, признати в друга юрисдикция на ЕС, които пребивават или пътуват до България, бе анализирано и описано в доклада „Свободно движение на европейски граждани – права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България“. Анализът включва преглед на гарантираните на гражданите на ЕС права и анализ на мерките и дефицитите по прилагане на Директивата в България, преглед на административната и съдебна практика по темата у нас и данни от национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави – членки на ЕС, които пребивават временно или живеят в България.

Чрез поредица от общностни събития в рамките на София Прайд 2018 и специално организирани семинари, представители на ЛГБТ общността в България получиха допълнителни знания за правата на свободно движение на еднополовите двойки в рамките на ЕС, както и за проблемите, с които се сблъскват по време на пребиваването си или престоя си в България и действията, които някои двойки са предприели, за да защитят правата си. По време ха събитията бяха показани видеоклипове, реализирани в рамите на проекта, разказващи историите на три еднополови двойки, а участниците бяха поканени да предприемат действия в тяхна подкрепа. В резултат на тези общностни събития и на мащабната онлайн кампания, насочена към широката общественост, двете петиции, насочени към генериране на национална и международна подкрепа за правото на свободно движение на еднополовите двойки в ЕС, бяха подкрепени съответно от 5 000 и 18 000 подписа. Двете петиции са изпратени до съответните национални и европейски институции, но в рамките на проекта не бе получен отговор.

В допълнение към общностните събития, бяха проведени три дискусионни събития – Национална кръгла маса, Международна конференция и Заключително събитие. Общо над 130 експерти от различни области, сред които академици, юристи, правозащитници, дипломати, политици, депутати, международни активисти и представители на медиите, се запознаха с резултатите от проекта и получиха по-добро разбиране на ситуацията на еднополовите двойки.

Въздействие

Най-голямо положително влияние за успеха на проекта оказаха двете съдебни дела за признаване на еднополовите бракове – на Кристина и Мариама, и на Лили и Дари, които получиха широко медийно отразяване. Двете смели двойки послужиха като модел за подражание на ЛГБТИ общността и в същото време предоставиха на широката общественост човешкото лице на еднополовите семейства. Важно е да се отбележи, че ЛГБТИ хората се гордеят със събраните над 5000 подписа в подкрепа на петицията до българските власти, което донесе силно чувство за удовлетворение и засили вярата в силата на общността.

В европейски план, проектът допринесе за по-доброто практическо прилагане на правото на свободно движение, предвидено в Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки. В резултат на проучената административна и съдебна практика, свързана със свободното движение на еднополови семейства и заведените няколко дела във връзка с нарушения по прилагането на Директива 2004/38/ЕО на национално ниво, проектът допринесе за по-доброто прилагане на европейското законодателство в България.

Малко след края на проекта, флагманът на проекта – съдебното дело на Кристина и Мариама, получи окончателното си решение от Върховния административен съд през юли 2019 г. Съдът окончателно призна правото на семейството да пребивава на територията на България в изпълнение на Директива 2004/38/ЕО и делото Coman срещу Румъния. Това е огромен успех, тъй като по същество представлява първото съдебно решение, свързано с признаването на правото на свободно движение на еднополови двойки в България. Решението породи нова вълна от медиен интерес, която обхвана не само водещите български медии, но и международни информационни агенции и платформи като Associated Press и New York Times. По изчисления, над 1 500 000 души са се запознали с положителни изход от делото посредством медийната кампания.

Уебсайт на проекта

https://lovemovesbg.eu

Продължителност на инициативата

18 месеца (от 1.12.2017 – до 31.05.2019)

Партньори

Център за изследване на демокрацията

Фондация “Ресурсен център Билитис”

Фондация ГЛАС

Младежка ЛГБТ организация “Действие”