Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Пилотен проект, целящ намаляването на неравенствата при достъп до здравни услуги, срещани от ЛГБТИ хората.

Билитис беше назначена от ИЛГА Европа да проведе проучване и да тества пилотно

обучение за специалисти от сферата на здравеопазването за работа с ЛГБТИ пациенти.

Цели:

  • Постигане на повече разбиране на специфичните трудности, срещани от ЛГБТИ хората при достъпа до здравни услуги.
  • Постигане на по-добро разбиране на бариерите, срещани от здравните специалисти при работа с ЛГБТИ хора (включително насърчаване на здравето и услуги за психично здраве).
  • Повишаване на информираността сред здравните специалисти за нуждите на ЛГБТИ хората и предоставяне на специалистите специфични инструменти, които гарантират правилните умения и познания за преодоляване на тези бариери.

Дейности:

  • Преглед на литература с цел идентифициране корените на неравенствата в здравната сфера, срещани от ЛГБТИ хора.
  • Фокус групи с цел проучване на бариерите, срещани както от ЛГБТИ хора, така и от здравни специалисти при достъпа до здравни услуги. В България беше проведена една фокус група с ЛГБТИ хора и една със здравни специалисти.
  • Изработване на обучителни модули за здравни специалисти, въз основа на проведеното проучване. Основна цел на модулите е повишаване на познанията, нагласите и уменията на участниците, които да прилагат при работа с ЛГБТИ пациенти.
  • Пилотно тестване на обучителните модули в страни от Европейския съюз, включително България. Въз основа на проведеното пилотно тестване, модулите бяха усъвършенствани и финализирани. Финалният продукт е достъпен безплатно тук:
  • Разпространение и финална конференция  Чрез използването на методологии за неформално образование, участниците в конференцията ще се чувстват овластени и способни да: 1) използват сами модулите за обучение в държавите си; 2) станат застъпници на обучението сред колегите си.