A pilot project aimed at reducing inequalities in access to health services encountered by LGBTI people. Bilitis was appointed by ILGA Europe to conduct a study and pilot test training for healthcare professionals to work with a LGBTI patients.

Пилотен проект, целящ намаляването на неравенствата при достъп до здравни услуги, срещани от ЛГБТИ хората.

Билитис беше назначена от ИЛГА Европа да проведе проучване и да тества пилотно

обучение за специалисти от сферата на здравеопазването за работа с ЛГБТИ пациенти.

Цели:

  • Постигане на повече разбиране на специфичните трудности, срещани от ЛГБТИ хората при достъпа до здравни услуги.
  • Постигане на по-добро разбиране на бариерите, срещани от здравните специалисти при работа с ЛГБТИ хора (включително насърчаване на здравето и услуги за психично здраве).
  • Повишаване на информираността сред здравните специалисти за нуждите на ЛГБТИ хората и предоставяне на специалистите специфични инструменти, които гарантират правилните умения и познания за преодоляване на тези бариери.

Дейности:

  • Преглед на литература с цел идентифициране корените на неравенствата в здравната сфера, срещани от ЛГБТИ хора.
  • Фокус групи с цел проучване на бариерите, срещани както от ЛГБТИ хора, така и от здравни специалисти при достъпа до здравни услуги. В България беше проведена една фокус група с ЛГБТИ хора и една със здравни специалисти.
  • Изработване на обучителни модули за здравни специалисти, въз основа на проведеното проучване. Основна цел на модулите е повишаване на познанията, нагласите и уменията на участниците, които да прилагат при работа с ЛГБТИ пациенти.
  • Пилотно тестване на обучителните модули в страни от Европейския съюз, включително България. Въз основа на проведеното пилотно тестване, модулите бяха усъвършенствани и финализирани. Финалният продукт е достъпен безплатно тук:
  • Разпространение и финална конференция  Чрез използването на методологии за неформално образование, участниците в конференцията ще се чувстват овластени и способни да: 1) използват сами модулите за обучение в държавите си; 2) станат застъпници на обучението сред колегите си.