Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Цели

Основната цел на проектa CHOICE, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие. Проектът предвижда изграждане на устойчив механизъм за оказване на подкрепа на жертвите на тормоз в училище, както и повишаване на капацитета на учителите и училищните власти за превенция на насилието в училище чрез насърчаване на толерантността. Този проект цели да допринесе за създаване на приобщаваща училищна среда в България, Гърция, Литва и Румъния.

Основни планирани дейности

  • Проучване на нуждите на ученици, родители и училищни специалисти, свързани с подобряване на мерките за превенция и борба с насилието в училище. Изготвяне на препоръки за подобряване на действащия механизъм за превенция и борба с насилието в училище на база извършената оценка на нужди.
  • Изграждане на уеб-базирана платформа за анонимно психологическо консултиране на жертви на насилие в училище, която ще бъде достъпна за ученици от цялата страна. Квалифицирани психолози ще предоставят безплатни консултации и пренасочване на младежите към други специалисти и институции, когато случаят изисква комплексна интервенция.
  • Обучения за учители от големите градове в страната за прилагане на комплексен подход в превенцията и борбата с насилието в училище, който адресира корените на проблема и подобрява координацията м/у учители, родители, и институциите, работещи по проблема.
  • Разпространение на информация за инициативата и повишаване на осведомеността на различни заинтересовани страни, включително младежи от уязвими групи, които често са обект на насилие в училище, родители, институции, работещи по проблема.

Продължителност на инициативата

24 месеца (от 1.07.2019 – до 30.06.2021)

Партньори

KMOP – Гърция, Билитис – България, Color Youth – Гърция, ACCEPT- Румъния, LGL – Литва