Цели

Основната цел на проекта Bring-In, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да промотира равенство за интерсекс хората в България, Гърция, Унгария и Обединеното кралство, чрез обучение на здравни и социални работници в това да разпознават, предотвратяват и да се справят с дискриминацията срещу интерсекс хора. Едновременно с това проектът цели да повиши информираността на обществото и по темата и да се застъпи за предприемането на мерки за борба с нарушенията на човешките права, с които се сблъскват интерсекс хората.

Дейности

  • Проучване и анализ на положението на интерсекс хората в четирите държави, нивата на дискриминация с фокус върху социалната и здравната сфера, както и нивото на защита на човешките права на интерсекс хората.
  • Създаване на международна работна група, която да идентифицира, регистрира и обмени добри практики в полето на интерсекс равенство, които ще бъдат използвани в подготовката на набор от практически ресурси и материали за обучение.
  • Разработване на обучителна програма, включително учебен план на тема интерсекс равенство и обучение за обучители, целящо да подготви местни обучители в провеждането му.
  • Разработване на препоръки за политики на тема интерсекс равенство, релевантни на национално и Европейско ниво.
  • Development of policy recommendations on intersex equality, relevant to national and EU level.
  • Разработване на интерактивна онлайн обучителна платформа за интерсекс равенство, която ще съдържа широк набор от ресурси като онлайн тестове, игри, викторини и курсове, които професионалисти, заинтересовани лица и широката общественост ще мога да използват и разпространяват

Продължителност: 24 месеца (март 2020 – март 2022)

Партньори

Фондация „Ресурсен център Билитис“, България

Panteion University of Social and Political Sciences, Гърция

Symplexis, Гърция

Hatter Society, Унгария

Restorative Justice for All International Institute, Обединеното кралство

Internet of Thing Applications and Multilayer Development LTD, Кипър